Thể Loại: School Life

Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học.